Att införa Safewards

Nedan ger vi förslag på hur införandet av Safewards kan gå till på en avdelning. Detta förslag till införande har sitt ursprung i hur två avdelningar (80 och 365) på Sahlgrenska sjukhuset har arbetat med införande av Safewards. 

Att inom befintliga ramar införa Safewards kräver ca 6-8 veckor för varje insats som man vill införa. Det är en fördel att ha en avdelning som man samverkar med runt införandet, då kan man stötta varandra genom gemensamma möten, antingen på plats eller via länk. Det finns även nationella seminarier via Zoom och en Facebook-grupp; Trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård, där kan man få inspiration och själv presentera sitt utvecklingsarbete.

Arbetet med Safewards ska ha en fast tid på varje APT så att samtliga medarbetare kan följa arbetet. Varje insats behöver en budget på ca 1 000 kr för kostnader t.ex. för material och trycksaker och personalgruppen som ska planera insatsen behöver möjligheter att träffas några gånger. Enhetschefen ansvarar för införandet men kan till sin hjälp utse en metodstödjare som tillsammans med chefen inför Safewards. När man börjar införa insatserna i Safewards görs följande.

  1. Innan införandet påbörjas presenteras Safewards för personalen, en presentation finns här.   
  2. Beslut tas om vilka insatser som ska införas och i vilken ordning.
  3. Om samtliga insatser ska införas delas personalgruppen in i fem arbetsgrupper, varje grupp ansvarar för två av Safewards tio insatser. Dessa grupper bör vara blandade, dvs att det finns personer med olika professioner och från de olika arbetslagen inklusive nattpersonal och läkare. 
  4. När införandet av en insats ska ske börjar arbetsgruppen som ansvarar för insatsen läsa den svenska informationen och titta på instruktionsfilmen, se Dokument och filmer. De ska reflektera runt den och hur den kan genomföras på deras avdelning.
  5. Arbetsgruppen visar filmen på ett APT och insatsen som ska införas diskuteras.
  6. Arbetsgruppen startar arbetet och tar fram ett förslag till genomförande och förslag på material som behövs. Det finns ett förslag till införandeplan för varje insats, denna kan justeras efter behov. De kan också ta hjälp av annan personal, patienter, brukarrepresentanter och enhetschefen. Planen ska innehålla hur insatsen ska införas och hur den ska förvaltas, d.v.s. hur insatsen ska ingå i introduktionen för nyanställda och hur arbetskamrater ska påminnas om insatsen så att det inte glöms bort. En eller flera insatsstödjare utses som har till uppgift att se till att insatsen fortlever på avdelningen.
  7. Arbetet och planen kommuniceras med enhetschefen och justeras.
  8. Insatsen lanserar genom att arbetsgruppen presenterar den på ett APT.

Safewards lämpar sig väl för medskapande metodik där både personal och patienter engageras. Införandet bör genomföras i samarbete med patienter, peer support, brukarinflytandesamordnare eller andra företrädare för patienter och brukarorganisationer. Utifrån australiensiska erfarenheter gäller detta speciellt insatserna Gemensamt stödmöte, Gemensamma förväntningar, Lära känna varandra, Vänliga ord och Utskrivningshälsningar. 

Zoom-möte om Safewards varje månad en torsdag klockan 14.

Svensk FB-sida och -grupp: Safewards Sverige och Trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård.

Safewards hemsida: www.safewards.net.

Engelsk FB-grupp för Safewards.

Bra stödmaterial från Victoria, Australien, på engelska.

Safewards är en fritt tillgängligt program, därför publicerar oss gratis på WordPress. Detta medför att hemsidan har reklam som vi inte kan kontrollera eller ansvara för.

Advertisement